کتاب بازی کاری که به دست مهدی فریمانی نوشته شده است.این نوشته به معرفی نمودن معانی بازی کاری انجام شده است. معنی که به تازگی مطرح شده می باشد و کاربردهای بسیاری در حوزه های آموزش و فناوری اطلاعات و مدیریت و کسب و کار و توانمندسازی منبع های آدمی یافته است. آشکار است که شناخت و تحلیلات و تسلط بر معنی و رویدادهای جدید به خصوص در بسترهای اجتناب ناپذیری همانند فضای مجازی و لازمه مهم و اساسی تعامل و مدیریت فرصت ها و تهدیدهای برآمده از آن خواهد است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب بازی کاری تماس بگیرید

دانلود کتاب بازی کاری