کتاب ۱۵ ترفند پنهان اینستاگرام که باید بدانید که به دست Lindsay Kolowich نوشته و با ترجمه اباذر عباسی بابیانی انجام شده است.با استفاده بیست و سه درصدی کاربران اینترنت از توئیتر است.نه فقط بزرگسالان بلکه پنجاه و سه درصد آدمها ساله همچنان به صورت روزانه از اینستاگرام استفاده می نمایند .واسه ی کمک به مصرف نمودن بهتر کاربران و آشنایی زیادتر آنها با اینستاگرام و لیستی که برگرفته از پانزده مورد از خصوصیات کمتر شناخته شده اینستاگرام را منتخب و شرح خواهیم داد. درست چند سال قبل بوده است که اینستاگرام پا به دوره ی شبکه های جامعه نمود و دامنه آن فقط محدود به تحصیل کرده های متوسط و بالا نبود. بر پایه گزارش سایت Pew Research Center reported in 2015 26 درصد کاربران اینترنت از اینستاگرام استفاده کرده است. این آمار را مقایسه نموده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ۱۵ ترفند پنهان اینستاگرام که باید بدانید تماس بگیرید

دانلود کتاب ۱۵ ترفند پنهان اینستاگرام که باید بدانید