کتاب ۹۷ نکته که هر برنامه نویسی باید بداند که به دست کلوین هنی به انتشار رسیده است. نود و هفت نکاتی که هر برنامه‌نویسی می بایست دانسته باشد که نوشته ای می باشد برگرفته از نود و هفت نکته از سرشناسان و شخصیت های بسیار مهم آی تی که مطالعه آن به برنامه نویسان توصیه می شود. این اثر به دست در سال دو هزار و ده به نشر رسیده است. در قسمت فهرست آن نگارنده کتاب را به چند قسمت از جمله توسعه و کد ها و خطا ها و مهارت ها و مدیریت و کار تیمی و کیفیت و دیگر موردها که در قسمت فهرست آن اشاره شده می باشد که دسته بندی نموده است. شیوه ی نگارش این اثر این طور است که یک نکته یا جمله به دست یک شخص اشاره و طی دو یا سه صفحه آن جمله تفسیر شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ۹۷ نکته که هر برنامه نویسی باید بداند تماس بگیرید

دانلود کتاب ۹۷ نکته که هر برنامه نویسی باید بداند