کتاب آشنایی با بانکهای اطلاعاتی که به دست حمید تهرانی نوشته شده است.انقلاب اطلاعات هم با ساخت نخستین کامپیوتر به وجود آمد اما آن دوران انقلابی چند دهه پس از متولد شدن در دهه هزار و نهصد و نود با اتفاق و صورت پذیرفتن تجارت الکترونیک نمودار شده است.تجارت الکترونیک مثل راه آهن افق نگاه و دید آدمهای دوران خود را تغییر داده است. تجارت الکترونیک جغرافیای اندیشه ای از آدم های دوران خود را تغییر نموده است و با راه آهن آدم بر فاصله ها چیره گشت و با تجارت الکترونیک این فاصله ها کلاً از میان رفته است. انقلاب صنعتی در اول دهه هزار و هشتصد و بیست و انقلاب اطلاعات در دهه هزار و نهصد و پنجاه موقعیت انقلاب اطلاعات مثل انقلاب صنعتی است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آشنایی با بانکهای اطلاعاتی تماس بگیرید

دانلود کتاب آشنایی با بانکهای اطلاعاتی