جزوه کار با کامپیوترو ویندوز که به دست امید ایران نوشته شده است.در این اثر کوشش فراوان شده است با بیانی بسیار ساده و ابتدایی مقدمات نیاز داشته به سبب آشنایی دادن و کار با کامپیوتر را بیان کرده باشد.تا خواننده بعد از خواندن و بر پایه و اساس احتیاجات کاری خود توانسته باشد این وسیله سودمند را بکار ببرد و با آن کارهای خویش را انجام دهد .

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید جزوه کار با کامپیوترو ویندوز تماس بگیرید

دانلود جزوه کار با کامپیوترو ویندوز