کتاب امنیت فناوری اطلاعات که توسط راب پگورورا نوشته شده است.آنکگونه که مدیران می بایست درمورد امنیت اطلاعات دانسته باشند کتابی می باشد که لزوم ارزش و احتیاج داشتن به امنیت فناوری اطلاعات و روش استفاده نمودن از نقش مدیریتی واسه ی ایجاد کردن فرهنگ امنیت در سازمان را نحقیق نموده است.این اثر به شما هشدار داده است که امکان دارد ناچار شوید هزینه‌های زیادی بابت نادیده شدن امنیت پرداخته است و نمونه‌ای از زیادترین جملات سایبری را واسه ی تشریح آنها نماید که طی آن شرکت سونی و با همه ی بزرگی و نیرویی که داشته است. دچار گرفتاری و دردسر بزرگی شد.نگارنده کوشش نموده به مدیران بگوید که هکرها فقط افرادی نمی باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب امنیت فناوری اطلاعات تماس بگیرید

دانلود کتاب امنیت فناوری اطلاعات