کتاب فیزیک سال چهارم دبیرستان رشته علوم تجربی سال 1360 که توسط ابوالقاسم قلم سیاه و محمد علی پیغامی نوشته شده است. قبل از این با علت حرکت جسم ها که همان نیرو می باشد آشنا گشته ایم و در فصلهای اولیه این اثر به خود حرکت و نوع های حرکت برگرفته از حرکت با تندی ثابت یک شکل و صورت و حرکات غیر یک نواخت بر راه خط راست با شتاب ثابت و حرکتهایی بر مسیر دورانی پرداخته شده و دفعه ی دیگر به تعریف کار و انرژی ناشی از حرکت جسمها برخواهیم گشت .به دنبال نوعی از حرکات موسوم به حرکت موجی اشاره داریم و می بینیم که صوت همچنان نوعی حرکت موجی می باشد. در سه فصل هفت الی نه به جریانات و اعمال متناوب الکتریکی و القای معناطیسی و میدان های الکترو استاتیکی پرداخته شده است . و در آخر به مبحث نور و شیوه های اندازه گیری سرعت نور و نور به عنوان یک شگفتی موجی می پردازیم.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فیزیک سال چهارم دبیرستان رشته علوم تجربی سال 1360 تماس بگیرید.

دانلود کتاب فیزیک سال چهارم دبیرستان رشته علوم تجربی سال شصت