کتاب فیزیک سال چهارم دبیرستان ریاضی و فیزیک سال 1360 که توسط ابوالقاسم قلم سیاه و محمد علی پیغامی نوشته شده است.قبل از این دفعه علت حرکات جسمها که همان نیرو می باشد آشنا گشته ایم و در فصلهای اولیه این اثر به خود حرکت و نوع های گوناگون حرکت که برگرفته از حرکت با شدت و سرعت زیاد ثابت و حرکت غیر یک نواخت بر راه خط راست با شتاب ثابت حرکت پرتابه ای و حرکت بر راه زمانی پرداخته است که دفعه ی دیگر به تعاریف کار و انرژی صورت گرفته از حرکت جسم ها بر می گردیم .به دنبال نوعی از حرکت موسوم به حرکت موجی اشاره خواهیم نمود و خواهیم دید که صوت همچنان نوعی حرکت موجی بوده ولی همه ی این انواع حرکت در یک چارچوب مرجع و فقط در سرعت های معمولی ایجاد شده و به دست بشر امروز قابل اعتبار می باشند و هر وقت سرعت حرکت اجسام به سرعت نور که در همه ی چارچوب های مرجع فرضی یکسان می باشد نزدیک شود.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فیزیک سال چهارم دبیرستان ریاضی و فیزیک سال 1360 تماس بگیرید.

دانلود کتاب فیزیک سال چهارم دبیرستان ریاضی و فیزیک سال شصت