کتاب فیزیک سال دوم دبیرستان سال 1368 که توسط ابوالقاسم قلم سیاه و محمد علی پیغامی و محمود عرب اوف نوشته شده است.فصل دوم اثر به یکی دیگر از معانی اساسی فیزیکی یا همان بحث های نور می پردازیم . در این فصل خواهیم دید که نور همچنان نوعی از انرژیهایی می باشد که به موجب همه ی ویژگی های ارتباط داشته و پدیده انرژِی در آن هم اکنون وجود دارد. به صورت مختصر به ماهیت نور به عنوان موج اشاره داشته است اما شالوده فصل های بعد اثر را به اپتیک هندسی خواهد پرداخت و در طول آن با معانی گوناگونی مثل بازتاب نور در آینه ها و سطح هایی و با ضریب شکست متفاوت و انکسار و شکست نور می پردازیم و عاقبت به عدسی ها که نور در طول قاعده های بخصوص بسته به ضرایب شکست متفاوت دو طرف عدسی و چطور به وجود آمدن تصویر از یک شیئی و کاربردهای عملی خیلی اساسی عدسی ها در دوربین تلسکوپ و میکروسکوپ خواهیم پرداخت. چشم همچنان به عنوان یک دستگاه اپتیکی مورد مطالعه قرار گرفته و در آخر به معایب چشم و چطور از بین رفتن این عیبها به وسیله عدسی ها می پردازیم. برای خرید کتاب فیزیک سال دوم دبیرستان سال 1368 به لینک موجود مراجعه نمایید.

 

 دانلود کتاب فیزیک سال دوم دبیرستان سال شصت و هشت