کتاب فارسی و تاریخ ادبیات سال هزار و سیصد و پنجاه و یک که توسط حسن صدر حاج سید جوادی و حسن انوری نوشته شده است. حسن صدر حاج سید جوادی و حسن انوری این اثر را واسه ی دانش آموزان سال دوم راهنمایی علوم انسانی تهیه نموده اند . در این نوشته متون مختلف با تنوع بسیار از مطالب نظم و نثر کهن و جدید واسه ی شناخت و معرفی کردن دانش آموختگان انتخاب شده است. از علوم و ادبیات زمان مغول و صفویه و قاجاریه و برگشت ادبی و مشروطه و معاصر و هم اکنون نمونه هایی از مکتب های ناتورالیسم و سمبولیسم و سورئالیسم داخل این اثر معرفی گشته و واسه ی شرح متون و نمونه هایی از اثرهای سعدی و عطار و ابن یمین و مولوی و جامی و وحشی بافقی و صائب و حافظ و دیگران آورده شده است. این کتاب با همکاری کردن نورالدین مقصودی در سال هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به دست دانش آموزان رسیده و دو سال بعد مجدد به انتشار رسیده است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فارسی و تاریخ ادبیات سال هزار و سیصد و پنجاه و یک تماس بگیرید.

دانلود کتاب فارسی و تاریخ ادبیات سال هزار و سیصد و پنجاه و یک