کتاب ریاضیات جدید سال چهارم ریاضی و فیزیک سال هزار و سیصد و شصت و هفت که توسط غلامرضا دانش ناروئی و میرزا جلیلی نوشته شده است.نتیجه های انجام گرفته از ریاضیات جدید یا حبر بولی هر چند که در اول بدیهی به نظر خواهد رسید ولی در حقیقت دانش آموز با انواع استدلال منطقی به این نتیجه ها دست پیدا می کند و این مساله ای می باشد که در ریاضیات و جبر خطی بسیار اندک با این نوع استدلال سر و کار خواهیم داشت و در واقعیت در جبر خطی ما این استدلال ها را انتخاب کرده و پزیرفته می دانیم.در این اثر دانش آموز با معنی و مفهوم نخست جبر خطی و برداری آشنا خواهد شد و در ادامه با بحث های کلی تر جبر خطی مثل ماتریس ها آشنا می شود.در این اثر محتویاتی چون منطق ریاضی و حلقه و میدان و نظریه اعداد و ماتریس ها موجود است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ریاضیات جدید سال چهارم ریاضی و فیزیک سال هزار و سیصد و شصت و هفت تماس بگیرید.

دانلود کتاب ریاضیات جدید سال چهارم ریاضی و فیزیک سال هزار و سیصد و شصت و هفت