کتاب ریاضیات جدید سال سوم ریاضی و فیزیک سال هزار و سیصد و شصت که توسط غلامرضا دانش ناروئی و میرزا جلیلی نوشته شده است.تمامی حق این اثر متعلق به وزارت اموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران می باشد.نتیجه ها برگرفته شده از ریاضیات جدید و نو یا حبر بولی هر اندازه در اول بدیهی به نظر خواهد رسید ولی در حقیقت دانش اموز به گونه ای استدلال منطقی به این نتیجه ها دست پیدا می کند و این چیزی می باشد که داخل ریاضیات و جبر خطی بسیار کم با این طور استدلال سر و کار خواهیم داشت و در واقعیت در جبر خظی ما این اسذلال ها را انتخاب کرده می پنداریم.در این اثر دانش آموز با معنی و مفهوم نخست جبر خطی و برداری آشنا می شود و در ادامه با مبحث های کاملتر جبر خطی مثل ماتریس ها آشنا خواهد شد.اثر فوق با محتوای اعداد حقیقی و فضای برداری و انالیز ترکیبی و جبر کلیدی و نامعادلات خطی و برنامه ریزی خطی و احتمال و امار می باشد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ریاضیات جدید سال سوم ریاضی و فیزیک سال هزار و سیصد و شصت تماس بگیرید.

دانلود کتاب ریاضیات جدید سال سوم ریاضی و فیزیک سال هزار و سیصد و شصت