کتاب ریاضیات جدید سال دوم ریاضی و فیزیک سال هزار و سیصد و شصت که توسط فرشید مین باشیان و میرزا جلیلی نوشته شده است. تمامی حقوق این اثر برای وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران می باشد.نتیجه های برگرفته از ریاضیات جدید یا حبر بولی هر اندازه که در اول بدیهی به دید و نظر خواهند رسید ولی در حقیقت دانش آموز با انواع استدلال منطقی به این نتیجه ها و عواقب دست پیدا می کند و این چیزی می باشد که داخل ریاضیات و جبر خطی اندک با این گونه استدلال سر و کار خواهیم داشت و در واقعیت در جبز خظی ما این اسذلال ها را انتخاب شده و انجام گرفته خواهیم دانست .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید دانلود کتاب ریاضیات جدید سال دوم ریاضی و فیزیک سال هزار و سیصد و شصت تماس بگیرید.

دانلود کتاب ریاضیات جدید سال دوم ریاضی و فیزیک سال هزار و سیصد و شصت