کتاب تاریخ سال پنجم دبیرستان نظام قدیم آموزشی که توسط محسن حداد و دکتر جکیم الهیو عبداعلی زنهاری و جواد حیدری و دکتر بهمن کریمی و دکتر محمد حسن گنجی و حسن مشحون و رضا خزائل و علی اکبر جلائی فر و موسوی ماکوئی و مرتضی مدنی و عباس پرویز و نصرالله فلسفی و ابراهیم برهان ازاد و رضا مرفت هادی بابا هادی نوشته شده است و واسه ی درس دادن در سال سوم دبیرستان اختصاص یافته است.موضوع اثر درمورد تاریخ ایران از زمان افشاریه تا تاریح زمان پهلوی دوم می باشد.در قسمت دوم نیر حادثه ها و تاریخ بعضی از کشورهای اروپائی مورد صحبت و بحث قرار گرفته اند. تصویر روی جلد هم اکنون یاد آور یکی از رفورم هائی بوده که در سال هزار و سیصد و چهل و دو به اسم انقلاب سفید دگرگونی هایی در معیشت و شیوه ی زندگی قسمت اساسی از مردمان آن ایام و دوران که همانا کارگران کارخانجات بود به وجود آورد و آن سهیم شدن کارگران در سود کارخانجات بود و موجب شد تا کارگران با کوشش زیادتر تلاش در ارتقاء صنعت داشته باشند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تاریخ سال پنجم دبیرستان نظام قدیم آموزشی تماس بگیرید.

دانلود کتاب تاریخ سال پنجم دبیرستان نظام قدیم آموزشی