کتاب فارسی سال سوم دبیرستانها نظام آموزشی قدیم سال هزار و سیصد و چهل و دو که توسط تقی بهار و غلامرضا رشید یاسمی و بدیع الزمان فروزانفر نوشته شده است.تمامی حق تکثیر این اثر متعلق به وزارت اموزش و پرورش پیش از انقلاب می باشد.اصل این اثر در سالهای هزار و سیصد و هفده و هزار و سیصد و هفده بوسیله مرحوم محمد تقی بهار و غلامرضا رشید یاسمی و بدیع الزمان فروزانفر و عیدالعظیم قریب و حلال همائی نوشته شده است و در سال هزار و سیصد و چهل و دو واسه ی درس دادن و آموزش در سال سوم دبیرستانهای کشور انتخاب شده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فارسی سال سوم دبیرستانها نظام آموزشی قدیم سال هزار و سیصد و چهل و دو تماس بگیرید.

دانلود کتاب فارسی سال سوم دبیرستانها نظام آموزشی قدیم سال هزار و سیصد و چهل و دو