کتاب فارسی سال اول دبیرستان نظام آموزشی قدیم که توسط زهرا خانلری کیا و مجتبائی و مصطفی مقربی نوشته شده است. تمامی حقوق این اثر برای وزارت آموزش و پرورش قبل از انقلاب است.اثرهای مرطبت به این نوشته کتاب سوم دبستان سال هزار و سیصد و چهل و دو و کتاب فارسی سال پنجم دبیرستان رشته ادبی در سال هزار و سیصد و پنجاه و چهار و تشریح و فیزیولوژی گیاهی سال ششم طبیعی در هزار و سیصد و پنجاه و یک می باشد.اثر فارسی واسه ی سال اول دبیرستان ها زیر نظر دکتر پرویز خانلری و با تلاش فراوان و همکاری های دکتر زهرا خانلری و دکتر فتح الله مجتبائی و مصطفی مقربی واسه ی درس و آموزش دادن در دبیرستانهای کشور به انجام رسیده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فارسی سال اول دبیرستان نظام آموزشی قدیم تماس بگیرید.

دانلود کتاب فارسی سال اول دبیرستان نظام آموزشی قدیم