کتاب تاریخ جهان سال ششم ادبی نظام قدیم آموزشی سال هزار و سیصد و سی و شش که توسط حکیم الهی و زنهاری و ج.اد حیدری و بهمن کریمی نوشته شده است. هر اندازه درمورد تاریخ ایران اثرهای گوناگونی نگاشته و چاپ شده است و اغلب قریب به اتفاق آنها نوشته های بسیار با ارزش در تاریخ نویسی می باشند .اما به موجب فقر کتابخوانی داخل ایران که با تاسف از این رو مردم کشور ما در زمره کتاب نخوان ترین کشور های دنیا قرار گرفته می باشند. علل خصوص در انتقاد تاریخی که همانا عبرت گرفتن از روزگاران قدیم و یافتن ریشه موفقیت ها و شکست ها می باشد .این فقر فرهنگی سبب تسلسل رویدادها و اتفاقات تاریخی و تداوم ناکامی ها می باشد. موضوع این اثر مرور اتفاقات دویست و پنجاه سال قبل ایران بوده که تاریخ ایران از دوران سقوط دولت صفویه تا سال هزار و سیصد و سی و شش را در بر گرفته می باشد و به عنوان اثر درسی سال ششم دبیرستانها در رشته ادبی داخل دبیرستانهای ایران آموزش داده می شده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تاریخ جهان سال ششم ادبی نظام قدیم آموزشی سال هزار و سیصد و سی و شش تماس بگیرید.

دانلود کتاب تاریخ جهان سال ششم ادبی نظام قدیم آموزشی سال هزار و سیصد و سی و شش