کتاب حساب سال چهارم دبیرستان رشته ریاضی سال هزار و سیصد و چهل و شش که توسط آقایان موسی آذرنوش و احمد بیرشک و حهانگیر شمس آوری و عبدالغنی مروستی و پروفسور تقی فاطمی و باقر نحوی و محسن هنر بخش نوشته و تهیه شده است و به موجب درس دادن در سال چهارم ریاضی دبیرستانهای سراسر کشور اختصاص یافته است. تمام حقوق این اثر برای وزارت اموزش و پرورش قبل از انقلاب بود.محتوای اثر فوق برگرفته از مبحث های محاسبات لگاریتمی و تصاعد عددی و هندسی و هم اکنون محاسبه ربح مرکب و قسط السنین است .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب حساب سال چهارم دبیرستان رشته ریاضی سال هزار و سیصد و چهل و شش تماس بگیرید.

دانلود کتاب حساب سال چهارم دبیرستان رشته ریاضی سال هزار و سیصد و چهل و شش