کتاب جبر سال سوم دبیرستان سال هزار و سیصد و پنجاه و دو که به وسیله ی اقایان حسن بحرانی و محمد تقی زاوشی و دکتر محمد علی مجتهدی و دکتر هوشنگ منتصری نوشته شده و واسه ی تدریس در سال سوم دبیرستان ها اختصاص یافته است.مطالب مورد بحث در این اثر به جبر مقدماتی برگرفته از اتحاد ها تجزیه و ساده کردن عبارات جبری کسر و معادلات کسری معادلات یک مجهولی و نسبت و تناسب و حل دستگاه های دو محهولی درجه نخست می باشد.تمامی حقوق این اثر به دست وزارت آموزش و پرورش قبل از انقلاب است.کتابناکهای مرتبط با طبیعی و بهداشت سال سوم دبیرستانها نظام آموزشی قدیم هزار و سیصد و چهل و دو و دوره تاریخ عمومی برای سال دوم متوسطه و هنر سالهای اول و دوم و سوم راهنمایی سال هزار و سیصد و شصت و یک است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب جبر سال سوم دبیرستان سال هزار و سیصد و پنجاه و دو تماس بگیرید.

دانلود کتاب جبر سال سوم دبیرستان سال هزار و سیصد و پنجاه و دو