کتاب تاریخ سال سوم دبیرستان سال هزار و سیصد و چهل و هشت که به دست آقایان محسن حداد و دکتر جکیم الهی و عبدالعلی زنهاری و جواد حیدری و دکتر بهمن کریمی و دکتر محمد حسن گنجی و حسن مشحون و رضا خزائل و علی اکبر جلائی فر و موسوی ماکوئی و مرتضی مدنی و عباس پرویز و نصرالله فلسفی و ابراهیم برهان ازاد و رضا مرفت هادی بابا هادی نوشته شده است و واسه ی آموزش و یادگیری در سال سوم دبیرستان نگاشته شده است.موضوع اثر درمورد تاریخ ایران از زمان افشاریه تا تاریح دوران پهلوی دوم است.در قسمت دوم نیر حوادث و تاریخ بعضی از کشورهای اروپائی مورد بحث قرار گرفته است.تمامی حقوق این اثر متعلق به وزارت آموزش و پرورش قبل از انقلاب بود.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تاریخ سال سوم دبیرستان سال هزار و سیصد و چهل و هشت تماس بگیرید.

دانلود کتاب تاریخ سال سوم دبیرستان سال هزار و سیصد و چهل و هشت