کتاب انگلیسی سال سوم دبیرستان سال هزار و سیصد و شصت که توسط پریوش منوچهری و جریس استرین نوشته شده است.تمامی حقوق این اثر متعلق به وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی بوده است.کتاب اوخر دهه پنجاه و در دهه شصت به عنوان اثر درسی زبان انگلیسی در مقطع زمانه ی نظری درس داده می شد.اثرهای ارتباط داشته با این کتاب تاریخ سال پنچم دبیرستان رشته طبیعی و ریاضی نظام قدیم آموزشی و جبر سال ششم ریاضی نطام قدیم سال هزار و سیصد و چهل و هشت و تاریخ ادبیات ایران سال چهارم ادبی سال هزار و سیصد و چهل و پنج می باشد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب انگلیسی سال سوم دبیرستان سال هزار و سیصد و شصت تماس بگیرید.

دانلود کتاب انگلیسی سال سوم دبیرستان سال هزار و سیصد و شصت