کتاب انگلیسی سال اول دبیرستان سال هزار و سیصد و شصت که توسط پریوش منوچهری و پازارگادی و جریس استرین نوشته شده است.اثر فوق در چهار مجلد واسه ی آموزش در مقطع دوم دبیرستان تالیف شده بود و یکی از نخستین اثر درسی می باشد که جهت تدریس زبان انگلیسی به دست وزارت آموزش و پرورش تخصیص یافته است.این کتاب در سالهای ابتدائی انقلاب اسلامی آموزش داده می شده است.تمامی حقوق این اثر متعلق به وزارت آموزش و پرورش بوده است.نوشته های ارتباط داشته به این اثر دینی پنجم دبیرستان قبل از انقلاب و قسمت دوم کتاب فیزیک سال ششم دبیرستان رشته ریاضی نظام قدیم و کتاب شیمی هزار و سیصد و چهل هجری شمسی می باشد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب انگلیسی سال اول دبیرستان سال هزار و سیصد و شصت تماس بگیرید.

دانلود کتاب انگلیسی سال اول دبیرستان سال هزار و سیصد و شصت