کتاب هندسه سال پنجم رشته ریاضی سال هزار و سیصد و پنجاه که ابوالقاسم قربانی و حسن صفاری نگارش یافته واسه ی آموزش در دبیرستانها انتخاب شده است. محتویات این اثر به توضیحات و بسط قضایای مهم هندسه فضائی پرداخته است که از ایام قدیم یکی از شاخه های ریاضیات بوده و اندیشه ی دانشمندان یونان باستان و اندیشمندان مصر را به خویش مشعول نموده است.دکارت با تعریف کردن و توضیحاتی درمورد دستگاه های مختصات دکارتی که داخل هندسه مسطحه در دو ابعاد و ودر هندسه فضائی در فضای سه بعدی به خواندن اشیاء و جسمهای هندسی پرداخته است و نگرشی جدید داخل این شاخه از علم بوجود آورده است. پس از مدتها اندیشه ی استفاده از فضاهای برداری و تعریف کمیت هائی مثل نیرو در فیزیک و رشته های تازه تر مثل الکترومغناطیس ارزش درک قضایای هندسه فضائی را زیادتر و بیشتر نمود. حتی در ریاضیات نوین همچنان قضایای مهم گرادیان کرل و دیورژانس هم اکنون ریشه در این اثر داشته که دانشجویان در مقطع تحصیلی تکمیلی به آنها احتیاج خواهند داشت.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب هندسه سال پنجم رشته ریاضی سال هزار و سیصد و پنجاه تماس بگیرید.

دانلود کتاب هندسه سال پنجم رشته ریاضی سال هزار و سیصد و پنجاه