کتاب فارسی سال پنجم دبیرستان رشته ادبی سال هزار و سیصد و پنجاه و چهار که به دست آقایان جلاالدین همائی و دکتر رضازاده شفق و عبدالرحمن فرامرزی ودکتر ذبیح الله صفاو دکتر علی اکبر شفائی و احمد کوشا و اسمعیل والی زاده نوشته شده است.اثر فوق دارای صد و شانزده صفحه می باشد.قطعات انتخاب شده در این اثر اعم از ادبیات قدیم یا معاصر با نسخی که به طبع انتقادی رسیده می باشد به صورت دقیق مقابله شده است.از جمله اثرهایی که در مقابله از آنها استفاده گشته است شاهنامه فردوسی چاپ بروخیم و مثنوی به تصحیح نیکلسون و کلیات سعدی به تصحیح فروغی و دیوان حافظ به تصحیح علامه قزوینی و خمسه نظامی به تصحیح وحید دستگردی کلیات شمس به تصحیح بدیع الزمان فروزانفر و غیره می باشد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فارسی سال پنجم دبیرستان رشته ادبی سال هزار و سیصد و پنجاه و چهار تماس بگیرید.

دانلود کتاب فارسی سال پنجم دبیرستان رشته ادبی سال هزار و سیصد و پنجاه و چهار