کتاب خود آموز و حل المسائل جبر برای سال ششم ریاضی سال هزار و سیصد و پنجاه و یک که به دست محمد دهخدا نگاشته شده است.اثر فوق دارای نهصد و یازده صفحه می باشد. این نوشته ای می باشد بسیار کمیاب حتی در دوران خودش بوده و خیلی عالی و تکمیل در مبحث حد مشتق و انتگرال و معادله خط هر پاسخی از نوع های گوناگون کتابها پیدا کنید در این اثر موجود است.کتاب آموزنده ی فوق در سال هزار و سیصد و پنجاه و یک به انتشار رسیده است.و انتشاراتی که آن را به چاپ رساند داخل تهران و نشر جاوید می باشد.کتابهای مرتبط با این کتاب فیزیک الکتریسیته و مغناطیس و فیزیک سال اول دبیرستان سال هزار و سیصد و شصت و کتاب فارسی و حساب ابتدایی سال هزار و سیصد و بیست و نه می باشد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب خود آموز و حل المسائل جبر برای سال ششم ریاضی سال هزار و سیصد و پنجاه و یک تماس بگیرید.

دانلود کتاب خود آموز و حل المسائل جبر برای سال ششم ریاضی سال هزار و سیصد و پنجاه و یک