کتاب فیزیک سال پنجم رشته طبیعی و ریاضی سال هزار و سیصد و چهل و هشت که به دست عبدالجمید اردلان و دکتر جعفر امین و پرویز رهبر و دکتر ابراهیم صفری نگاشته شده است.اثر فوق در دو قسمت مجزا و جداگانه عرضه گشته است . در قسمت نخست اثر مطالب و مباحث ارتباط داشته با نور مثل انتشار نور و آئینه ها و شکست نور و عدسی ها و ساختمان چشم آدمی و چطور ترمیم دید بوسیله عینک و دستگاههای نوری مثل ذره بین و میکروسکپ و دوربین ها و پروژکتور و سینما مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته اند.قسمت دوم اثر به مباحث ارتباط داشته به الکتریسیته ساکن و جاری و اثرهای شیمیائی و گرمائی الکتریسیته و مدارها و اسباب های اندازه گیری الکتریسیته مورد بحث قرار گرفته اند و در ادامه مطالب مربوط به اثرهای مغناطیسی جریان و مسیر برق و کاربردهای آن اشاره گشته است .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فیزیک سال پنجم رشته طبیعی و ریاضی سال هزار و سیصد و چهل و هشت تماس بگیرید.

دانلود کتاب فیزیک سال پنجم رشته طبیعی و ریاضی سال هزار و سیصد و چهل و هشت