کتاب شیمی معدنی سال هزار و سیصد و پنجاه و چهار که به دست اقایان دکتر جعفر امین و عبئالمجید اردلان و پرویز رهبر و دکتر ابراهیم صفری نوشته شده است و بر طبق ماده سه قوانین اثرهای درسی و اساسنامه سازمان کتابهای درسی ایران واسه ی درس دادن در دبیرستانها انتخاب شده است.این نوشته با یاد آوری نمودن چگونگی طبقه بندی عنصرها در جدول مندلیف شروع شده و عاقبت مباحث یونیزاسیون و اکسیداسیون و احیاء و تهیه محلول های نرمال مورد بحث قرار گرفته است.باقی مطالب اثر به تحقیقات درمورد فلزات و خاصیت های فیزیکی و شیمیائی طرز تهیه فلزات اساسی و کاربرد های آن ها در زندگی انسانها پرداخته است.در این مسیر و راه خانواده فلزات قلیائی و قلیائی خاکی خانواده اهن و پلاتین و مس و روی و آلومینیوم و قلع و سرب و کروم و منگنز مورد پژوهش قرار گرفته و در آخر مبحث رادیو اکتیویته و عنصرهای رادیو اکتیو هم اکنون مورد بررسی قرار خواهد گرفت .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شیمی معدنی سال هزار و سیصد و پنجاه و چهار تماس بگیرید.

دانلود کتاب شیمی معدنی سال هزار و سیصد و پنجاه و چهار