کتاب فارسی سال ششم دبیرستان رشته طبیعی و ریاضی که به دست آقایان جلالالدین همائی و دکتر رضازاده شفق و عبدالرحمن فرامرزی دکتر ذبیحالله صفا و دکتر علی اکبر شهابی و احمد کوشا و اسمعیل والی زاده و قسمت قرائت آن به به دست آقایان عباس دیو شلی و صیائالدین سجادی و محمد صدیق اسفندیاری نوشته شده است.اثر فوق برگرفته از دو قسمت جدا می باشدو بخش اول به تاریخ ادبیات ایران زمین از زمان حمله مغول تا زمان معاصر پرداخته شده است. هم اکنون به توضیحات احوال صوفیان و مشاهیر معروف عرفانی این عهد پرداخته است . در بخش دوم که به قرئت پارسی اختصاص یافته و گوشه هائی از اثرهای منظوم و منثور آورده شده است.اضافه بر اساتید اسم برده شده بالا که هر یک ستاره ای تابناک در فرهنگ و ادب بوده است قطعات انتخاب شده در این نوشته با نسخی که به طبع انتقادی رسیده است به طور دقیق مقابله شده است .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فارسی سال ششم دبیرستان رشته طبیعی و ریاضی تماس بگیرید.

دانلود کتاب فارسی سال ششم دبیرستان رشته طبیعی و ریاضی