کتاب زمین شناسی و تکامل سال هزار و سیصد و پنجاه و چهار که به دست دکتر جسین گل گلاب و دکتر مصطفی فاطمی و دکتر عبدالکریم قریب اسمعیل خیامی نگاشته شده است.اثر فوق برگرفته از دو قسمت جدا می باشد که در قسمت نخست درباره ی علم زمین شناسی که برگرفته از موقعیت زمین در فضا ساختمان زمین و سنگهای سازنده پوسته زمین به بحث پرداخته است.در فصل دوم به عاملهای تغیر دهنده سطح زمین پرداخته شده و در ادامه قسمت نخست اثر به تقسیم بندی تاریخ عمر زمین و زمانهای زمین شناسی و وضعیت حیاتی در زمانهای گوناگون خواهد پرداخت .در قسمت دوم اثر به مباحث ارتباط داشته به کامل جانداران و با تعریف نوع و چطور پیدایش جانوران شروع می گردد و عاقبت به دلایل ترانسفورمیسم و تشریح مقایسه ای و دلایل دیرین شناسی از منظر جنین شناسی پرداخته است. عاقبت تکامل گیاهان طی زمان گوناگون زمین پرداخته می شود.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب زمین شناسی و تکامل سال هزار و سیصد و پنجاه و چهار تماس بگیرید.

دانلود کتاب زمین شناسی و تکامل سال هزار و سیصد و پنجاه و چهار