کتاب هندسه مخروطات سال ششم ریاضی سال هزار و سیصد و چهل و هشت که به دست آقایان موسی آذرنوش و احمد بیرشک و جهانگیر شمس آوری و عبدالغنی علیم مروستی و پروفسور تقی فاطمی و باقر نحوی و محسن هنر بخش نوشته شده است و بر پایه ی ماده سه قانون اثرهای درسی واسه ی تدریس سال ششم ریاضی نظام قدیم انتخاب شده است .فصلهای اولیه ی این اثر به قضایای مهم جبر برداری و هندسه فضائی اختصاص پیدا نموده است.با استفاده کردن از این تکنیک ها به فضاهای برداری و مقطع های مخروطی پرداخته شده است . مطالب این اثر به اندازه ای آموزنده می باشد که در دوران تحصیلات دانشگاهی دانشجویان را در درسهای جبر خطی کمک می نماید . هرچند که در این اثر ماتریس و دترمینان مورد صحبت قرار نخواهد گرفت اما زمینه مساعدی را واسه ی درک این مفهوم های نسبتا تازه آماده می سازد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب هندسه مخروطات سال ششم ریاضی سال هزار و سیصد و چهل و هشت تماس بگیرید.

دانلود کتاب هندسه مخروطات سال ششم ریاضی سال هزار و سیصد و چهل و هشت