کتاب جبر و مثلثات سال ششم طبیعی سال هزار و سیصد و پنجاه و یک که به دست اقایان حسین بحرانی و محمد زاوشی و دکتر محمد علی مجتهدی و دکتر هوشنگ منتصری نوشته شده و به سبب آموزش در سال ششم رشته طبیعی دبیرستان های کشور انتخاب شده است.در پیوست اثر هم اکنون حل و تشریح کامل مسائل امتحانات نهایی دبیرستانهای سرارسر کشور از سال هزار و سیصد و بیست و هفت تا هزار و سیصد و چهل و شش آورده شده است که راهنمای خیلی خوبی است.کتاب با به یاد آوردن و تکمیل معادلات خط و رسم آنها و یادآوری حدود تابع و محاسبه مشتقات انها شروع می شود . فصلی همچنان به تحقیقات توابع درجه سوم و توابع هموگرافیک اختصاص یافته می باشد.در اثرهای جبر ایام کهن مفهوم انتگرال و محاسبه سطح و حجم با استفاده از تعریف توابع نخست به کاربرده می شد و نماد لایبنیتز حرف کشیده در نوشته های دانشگاهی ظاهر می گشت.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب جبر و مثلثات سال ششم طبیعی سال هزار و سیصد و پنجاه و یک تماس بگیرید.

دانلود کتاب جبر و مثلثات سال ششم طبیعی سال هزار و سیصد و پنجاه و یک