کتاب تاریخ ادبیات سال ششم ادبی سال هزار و سیصد و چهل و نه که به دست صادق رضازاده شفق نگاشته شده است.این اثر به عنوان نوشته ی درسی در دبیرستانهای ایران نوشته شده و موضوع آن مورد تحقیق و پژوهش نوشته های منظوم و منثور ادبیات ایران از زمان حمله مغول تا زمانه حاضر و شرح خال مختصر ادبا و شعرا و اثرهای علمی این زمانه می باشد.با حمله مغول به ایران و توحش و درنده خوئی این گروه نوشته های زبان فارسی مخصوصا در نثر مصنوعی و غیر طبیعی شد و روش ساده و شیرین کهن تا اندازه ای متروک گردید برای آنکه نگارنده ها به واسطه جو خفقان و ترس به اجبار در نوشته های خویش به لفاضی پرداخته است و مطالب و مقصود خویش را با استعاره و کنایه و طول و تفصیل ادا نمایند.درباره ی نوشته های منظوم همچنان شعر به عرفان گرائید که بهترین و لطیف ترین مفهوم تصوف در این دوره در قالب عبارت موزون پارسی در امد که نامی ترین گویندگان و شعرا مثل حافظ و جامی و خاصه جلالالدین رومی در این دوره ظهور نموده اند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تاریخ ادبیات سال ششم ادبی سال هزار و سیصد و چهل و نه تماس بگیرید.

دانلود کتاب تاریخ ادبیات سال ششم ادبی سال هزار و سیصد و چهل و نه