کتاب تاریخ ادبیات پنجم سال هزار و سیصد و پنجاه و چهار که به دست صادق رضازاده شفق نگاشته شده است.این اثر به عنوان کتاب درسی داخل دبیرستانهای ایران نوشته شده و موضوع آن تحقیق و پژوهش نوشته های منظوم و منثور ادبیات ایران در زمان سلجوقایان و توضیحات خال مختصر ادبا و شعرا و نوشته های علمی این زمانه است .ارزش این سلسله و معاصرین آن ها مثل خوارزمشاهیان و غوریان ال بویه و عزنویان زیادتر از گذشتگان می باشد که برای آنکه ادبیات ایران در این دوره نضج گرفت و زیاد شده و شعرای نامی و فضلای مشهور مثل ناصر خسرو و خیام و انوری و معزی و قطران تبریزی و سنائی و شیخ عطار نیشابوری در این زمانه ظهور نمودند و همان گونه تاریخ نویسان مثل راوندی اندیشمندان و عالمان مثل غزالی و نجم الدین الدین کبری و قشیری در این زمان زندگی می نموده است . از مشخصات دیگر این زمانه آن است که مذهب تصوف در این دوره رو به پیشرفت رفته است .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تاریخ ادبیات پنجم سال هزار و سیصد و پنجاه و چهار تماس بگیرید.

دانلود کتاب تاریخ ادبیات پنجم سال هزار و سیصد و پنجاه و چهار