کتاب تاریخ ادبیات ایران سال چهارم ادبی سال هزار و سیصد و چهل و پنج که به دست صادق رضازاده شفق نگاشته شده است.این اثر به عنوان کتاب درسی در دبیرستانهای ایران نوشته شده و موضوع آن تحقیقات و اثرهای منظوم و منثور ادبیات ایران از زمان قبل از اسلام تا زمان غزنویان و شرح خال مختصر ادبا و شعرا و کتابهای علمی این زمان می باشد.همان گونه که می دانید با حملات عربها به ایران خیلی از نوشته های زمان پیش از اسلام از میان رفت آنگونه همچنان باقی مانده می باشد با زجمات و سختی بزرگانی واسه ی حفظ آن اثرهای آنها را به زبان تازی برگردانده شده است.باروی کار امدن سلسله سامانیان به تدریج نوشته های ترقی زبان و ادبیات پارسی اشکار شده و پاسداران این زبان در سمت رهائی از یوغ عرب تلاش نموده اند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تاریخ ادبیات ایران سال چهارم ادبی سال هزار و سیصد و چهل و پنج تماس بگیرید.

دانلود کتاب تاریخ ادبیات ایران سال چهارم ادبی سال هزار و سیصد و چهل و پنج