کتاب تشریح و فیزیولوژی حیوانی سال هزار و سیصد و چهل و شش که به دست اقایان دکتر محمد علی دفتری و محمد شاهین و دکتر محمود بهزاد و دکتر علی زرگری و دکتر صادق مبین و مهندس مرتضی هاشمی و امین میر هادی نوشته شده است و بر طبق ماده چهار تصویب نامه هیئت دولت واسه ی آموزش و یا دادن مطالب در دبیرستانها انتخاب شده است.در این قسمت از نوشته ادامه بحث درباره ی بافت های بدن آدمی و عاقبت مباحث سیستم های دستگاه های بدن برگرفته از دستگاه گوارش و تنفس و دفع ادرار و تنظیم شیمیائی غدد و تنظیمات عصبی و داخل خاتمه ساختمان و عملکرد خواس پنجگانه و فیزیولوژی ماهیچه مورد صحبت و تحقیقات قرار گرفته است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تشریح و فیزیولوژی حیوانی سال هزار و سیصد و چهل و شش تماس بگیرید.

دانلود کتاب تشریح و فیزیولوژی حیوانی سال هزار و سیصد و چهل و شش