کتاب حساب سال سوم دبیرستان سال هزار و سیصد و پنجاه و دو که به دست اقایان محمد باقر ازگمی و باقر امامی و غلامرضا بهنیا و پذویز شهریاری و علی اصغر شیخ رضائی به رشته تحریر در آمده است و بر طبق ماده سه قانون های کتاب های درسی و اساسنامه سازمان نوشته های درسی ایران واسه ی درس دادن و آموزش داخل دبیرستانها برگزیده گشته شده بود.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب حساب سال سوم دبیرستان سال هزار و سیصد و پنجاه و دو تماس بگیرید.

دانلود کتاب حساب سال سوم دبیرستان سال هزار و سیصد و پنجاه و دو