کتاب تاریخ برای سال چهارم ادبی نظام آموزش قدیم سال هزار و سیصد و چهل و دو که به دست آقایان نگارنده با نام های عباس پرویز و نصرالله فلسفی و علی اصغر شمیم نوشته شده است و بر طبق ماده ی چهار از سمت کمیسیون برگزیده ی شورایعالی فرهنگ واسه ی درس دادن و آموزش در سال چهارم دبیرستان رشته ادبی انتخاب گشته است.تمامی حق این کتاب متعلق به وزارت فرهنگ و بعد ها آموزش و پرورش بوده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تاریخ برای سال چهارم ادبی نظام آموزش قدیم سال هزار و سیصد و چهل و دو تماس بگیرید.

 

دانلود کتاب تاریخ برای سال چهارم ادبی نظام آموزش قدیم سال هزار و سیصد و چهل و دو