کتاب جغرافیای سال پنجم دبیرستان سال هزار و سیصد و پنجاه و دو که به دست علی اکبر جلائی قر و رضا خزائل نگاشته شده است.این اثر بر طبق ماده چهار تصویب نامه مصوب بر هزار و سیصد و چهل و دو واسه ی درس دادن در دبیرستانها انتخاب شده بود.در قسمت نخست این اثر وضعیت طبیعیو وضعیت کشاورزی و محصولات دامی و وضعیت محصولات صنایع ایران و اینگونه صنایع دستی و کارخانه ای و صنایع استخراحی از از جمله نفت و معادن کانی و ئر و فصل سوم حال راه ها و خطوط ریلی و هوائی و دریائی خطوط ارتباطی پست و تلگراف و تلفن و بازرگانی مورد تحقیق قرار گرفته است.در قسمت دوم اثر به خواندن وضعیت حغراقیائی کشور های همسایه ی ایران پرداخته شده می باشد و گفتنی مس باشد بعد از سپری شدن زمانی نزدیک به نیم قرن دگرگونی های بسیاری در وضعیت سیاسی و اجتمائی کشورهای مناطق به وقوع پیوسته است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب جغرافیای سال پنجم دبیرستان سال هزار و سیصد و پنجاه و دو تماس بگیرید.

دانلود کتاب جغرافیای سال پنجم دبیرستان سال هزار و سیصد و پنجاه و دو