کتاب جغرافیا سال چهارم دبیرستان نظام قدیم سال هزار و سیصد و چهل و شش که به دست آقایان علی اکبر جلائی قر و رضا خزائلمحمد حسن گنجی و مصطفی عاطفی و حسن مشحون نوشته شده و بر طبق ماده چهار تصویب نامه مصوب سال هزار و سیصد و چهل و دو واسه ی آموزش در دبیرستانها انتخاب شده است.این اثر به تشریح وضعیت طبیعی و لقتصادی و صنایع و مسیر و راه های و ارتباطات کشور های پیشرفته آمریکا اتازونی انگلستان فرانسه آلمان غربی ایتالیا ژاپن و چین پرداخته است.نماد پیشرفت و ترقی هم اکنون با معیار های پنجاه سال پیش به طور کامل متفاوت شده است اما کشور های یاد شده علل خصوص چند کشور کانادا استرالیا همچنان پیشتاز دوره های فرهنگی و اقتصادی و سیاسی هستند.در دوران نگارش این اثر همچنان دنیای عرصه جنگ سرد و رقابت و کشمکش های بلوک های سیاسی شرق و غرب بوده است. اما این کشور ها با استدلال آنکه تمدن هم رقابت داشته و هم اشتراک مساعی به رشد و توسعه خویش ادامه داده اند که دلایل آن نه زیاد شدن جمهیت می باشد .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب جغرافیا سال چهارم دبیرستان نظام قدیم سال هزار و سیصد و چهل و شش تماس بگیرید.

دانلود کتاب جغرافیا سال چهارم دبیرستان نظام قدیم سال هزار و سیصد و چهل و شش