کتاب جبر سال ششم ریاضی نظام قدیم سال هزار و سیصد و چهل و هشت که به دست پروفسور تقی فاطمی و باقر نحوی و محسن هنر بخش نگاشته شده است.این اثر بر طبق ماده سه قوانین اثرهای درسی واسه ی تدریس در سال ششم ریاضی نظام قدیم انتخاب شده بود.اثر فوق مشتمل بر هفت فصل می باشد که عبارتند از مقدمه و تقارن و به طور کامل راجع به توابع یک متغیره و حد و پیوستگی و تعیین جهت تغییرات تابع و مشتق و موردهای استعمال مشتق و تعیین تحدب یا تقعر منحنی و نقطه عطف و صور مبهم و رفع ابهام آنها و رسم های منحنی نمایش تغییرات توابع و مباحثی در وجود و علامت ریشه‌های معادله درجه دوم پارامتری و مقایسه نمودن یک یا دو عدد با ریشه‌ها و تعیین کردن عده ریشه‌های معادله درجه سوم و مقدار تقریبی آنها به یاری رسم منحنی و بحث در معادله و توابع اولی و موارد استعمال آن در محاسبات سطوح و حجم می باشد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب جبر سال ششم ریاضی نظام قدیم سال هزار و سیصد و چهل و هشت تماس بگیرید.

دانلود کتاب جبر سال ششم ریاضی نظام قدیم سال هزار و سیصد و چهل و هشت