کتاب حساب استدلالی سال هزار و سیصد و پنجاه و پنج که به دست ابوالقاسم قربانی و حسین صفاری نگاشته شده است.این اثر بر طبق ماده سه قوانین اثرهای درسی و اساسنامه سازمان کتاب های درسی ایران واسه ی درس دادن در دبیرستانها انتخاب شده است.در حساب مقدماتی از خاصیت های اعداد و چهار عمل اساسی جمع و تفریق و ضرب و تقسیم بدون اثبات در حل مسائل استفاده نموده ایم هم اکنون زمان آن می باشد که این خاصیت را به صورتی منطقی اثبات نماییم .هر اندازه مفهوم و معانی اعداد و اعمال مهم و اساسی حساب اصولی بدیهی به نظر رسیده اند اما در هنگام مستدل کردن براهین فوق با سختی و مشکلاتی روبرو می شویم.به عنوان مثال ابوریحان بیرونی در اثر التفهیم سال چهارصد و بیست هجری قمری در معنی و مفهوم عدد یک ذکر نموده یکی چیست و گفته که یکی ان است که یگانگی بر او افتد و بدو اسم زده شود. عدد چه چیزی می باشد. جمله ای بوده که از یک ها جمع گشته باشد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب حساب استدلالی سال هزار و سیصد و پنجاه و پنج تماس بگیرید.

دانلود کتاب حساب استدلالی سال هزار و سیصد و پنجاه و پنج