کتاب فارسی پنجم دبیرستان سال هزار و سیصد و پنجاه و سه که به دست بدیع الزمان فروزانفر و دکتر عبدالحمید گلشن ابراهیمی و دکتر عبدالحسین زرین کوب و دکتر حسین بحرالعلومی و دکتر منوجهر آدمیت نگاشته شده است.اثر فوق برگرفته از دو قسمت مجزا می باشد.بخش اول به تاریخ ادبیات ایران زمین در زمان حکومت سلجوقیان و غزنویان تخصص یافته است. هم اکنون به توضیح احوال صوفیان و مشاهیر به اسم عرفانی این عهد پرداخته است. در بخش دوم مختص به قرئت پارسی بوده و گوشه هائی از نوشته های منظوم و منثور این عهد آورده گشته شده است.اضافه بر اساتید اسم برده شده بالا که هر یک اختری تابناک در فرهنگ و ادب می باشند. قطعات منتخب در این اثر با نسخی که به طبع انتقادی رسیده است .به طور دقیق روبرو گشته است که می شود به شاهنامه فردوسی چاپ بروخیم مثنوی مولوی به تصحیح نیکلسون کلیات سعدی به تصحیح فروغی و دیوان حافظ به تصحیح علامه قزوینی خمسه نظامی به تصحیح وحید دستگردی کلیات شمس به تصحیح بدیع الزمان فروزانفر گنج سخن تالیف ذبیح الله صفا کلیله و دمنه به تصحیح مجتبی مینوی اشاره داشت که حاصل آن نوشته ای با این محتوا ی گرانقدر است .برای کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فارسی پنجم دبیرستان سال هزار و سیصد و پنجاه و سه تماس بگیرید.

دانلود کتاب فارسی پنجم دبیرستان سال هزار و سیصد و پنجاه و سه