کتاب فیزیک سال ششم ریاضی سال هزار و سیصد و چهل که به دست نصرالله حاج سید جوادی نگاشته شده است.قسمت سوم اثر درسی فیزیک سال ششم ریاضی دبیرستان نظام اموزشی کهن که در فاصله نیمه دوم دهه چهل و نیمه اول دهه پنجاه در دبیرستانهای کشور درس داده شده است و به دوست داران تقدیم می نماییم.هر اندازه که علم فیزیک در نیم قرن اخیر دچار دگرگونی هایی شگرف شده و همراه با آن زندگی جامعه ی بشری هم اکنون دستخوش پیشرفت و استفاده از دستاورد ها و اختراعاتی تازه شده ولی این علم شمشیری دو لب می باشد که علیرغم خدمات بسیار زیاد مولود اختراعاتی نیز شده است. که موجودیت تمدن و دنیا را تهدید کرده است . در دورانی که این اثر درس داده می شده آپولوی یازده در سال هزار و نهصد و شصت و نه بر سطح کره ماه نشسته است و افق های تازه را قبل روی ادمیان باز نموده اما قبل از آن هم اکنون بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی دنیا را در بهت و ترس فرو برده بود.اینها تمامی شاخه هائی از فیزیک می باشند .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فیزیک سال ششم ریاضی سال هزار و سیصد و چهل تماس بگیرید.

دانلود کتاب فیزیک سال ششم ریاضی سال هزار و سیصد و چهل