کتاب مثلثات سال ششم ریاضی سال هزار و سیصد و پنجاه و سه که به دست آقایان زاوشی و دکتر مجنهدی دکتر هوشنگ منتصری نگاشته شده است.در نظام های آموزشی قدیم دوره های متوسطه دبیرستانی مباحث مثلثات به عنوان نوشته ی درسی مستقل درس داده می شده و این موضوع موجب تمرکز زیادتر دانش آموزان بر مباحث ارتباط داشته با این درس می شود . اضافه بر این از آنجا که مثلثات در نوشته های درسی و حل و بحث مسئله های ریاضی دانشگاهی مثل معادلات دیفرانسیل سری و انتگرال فوریه و مسائل فیزیکی کاربرد بسیار زیاد داشته و به نظر می رسد آنگونه که در نوشته های درسی نظام فعلی آموزشی مثل حسابان و حساب دیفرانسیل و انتگرال به صورت موجز و کلی به این مبحث پرداخته گشته و مانعی در تبحر دانش آموزان در حل نمودن مسائل می شود و در زمان تحصیلات دانشگاهی همچنان با دشواریهای بسیاری در فهم دروس ارتباط داشته ایجاد خواهد شد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مثلثات سال ششم ریاضی سال هزار و سیصد و پنجاه و سه تماس بگیرید.

دانلود کتاب مثلثات سال ششم ریاضی سال هزار و سیصد و پنجاه و سه