کتاب ریاضی اول دبستان سال هزار و سیصد و چهل و هفت که به دست جهانگیر شمس آوری با همکاری محمود رضا نگاشته شده است.نقاشی اثر فوق کاری از علی اصغر معصومی می باشد.و طراحی صفحات آن بر عهده ی محمد احصائی بوده است. این کتاب دارای صد و هفدنه صفحه می باشد.و در سال هزار و سیصد و چهل و هفت به انتشار رسیده است.نوشته ها و اثرهای درسی مرتبط با این کتاب خواص اعمال در حساب و روشهای انتگرال گیری و آشنایی با نرم افزارهای مفید ریاضی می باشد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ریاضی اول دبستان سال هزار و سیصد و چهل و هفت تماس بگیرید.

دانلود کتاب ریاضی اول دبستان سال هزار و سیصد و چهل و هفت