کتاب جغرافیای نو برای دوره اول دبیرستان سال هزار و سیصد و شانزده که به دست محمد محیط طباطبایی نگاشته شده است.کتابی که در مقابل روی شما قرار دارد خاطرات قدیم را برای برخی از پدر و مادر بزرگان عزیز که دانش آموزان دیروز و سالهای قبل بوده اند زنده می نماید.و اثری می باشد که مطالعه و دیدن آن برای آنها بسیار دل انگیز است.این اثر برای آموزش و یادگیری در زمان قبل از انقلاب برگزیده شده است.کتاب های مرتبط با این اثر بدیع و قافیه و زبان و ادبیات فارسی در سال هزار و سیصد و پنجاه و سه و جبر سال ششم ریاضی نطام قدیم سال هزار و سیصد و چهل و هشت می باشد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب جغرافیای نو برای دوره اول دبیرستان سال هزار و سیصد و شانزده تماس بگیرید.

دانلود کتاب جغرافیای نو برای دوره اول دبیرستان سال هزار و سیصد و شانزده