کتاب هنر پنجم دبستان سال هزار و سیصد و پنجاه و پنج که به دست نگاشته شده است.هنر پنجم دبستان سال دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی برابر با سال هزار و سیصد و پنجاه و پنج شمسی می باشد.نقاشی این کتاب را آقای محمود جوادی پور و قسمت خط آن را محمد احصائی انجام داده است.این نوشته دارای هشتاد صفحه می باشد.کتابی که در مقابل روی شما قرار دارد خاطرات قدیم را برای برخی از پدر و مادران عزیز که دانش آموزان دیروز بوده اند زنده می نماید.و اثری می باشد که مطالعه و دیدن آن برای پدر و مادر بزرگ و مادر و پدران حال حاضر بسیار دل چسب است.این اثر برای آموزش و یادگیری در زمان قبل از انقلاب برگزیده شده است.اثرهای مرتبط با این کتاب فارسی سال ششم دبیرستان و رشته طبیعی و ریاضی و زمین شناسی و تکامل سال ششم دبیرستان رشته طبیعی سال هزار و سیصد و پنجاه و چهار و فیزیک سال پنجم رشته طبیعی و ریاضی سال هزار و سیصد و چهل و هشت است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب هنر پنجم دبستان سال هزار و سیصد و پنجاه و پنج تماس بگیرید.

دانلود کتاب هنر پنجم دبستان سال هزار و سیصد و پنجاه و پنج