کتاب درس فنی سال چهارم هنرستان که به دست ابراهیم محمودی آستارایی و محمد حسین احمد زاده نگاشته شده است.مطالب اثر فوق در مورد ماشین ابزار می باشد.کتابی که در مقابل روی شما قرار دارد خاطرات قدیم را برای برخی از افراد که دانش آموزان دیروز و مادر و پدران الان می باشند زنده می نماید.و مطالعه و دیدن آن برای آنها بسیار دل چسب است.این اثر برای آموزش و یادگیری در زمان قبل از انقلاب برگزیده شده است.کتاب های ارتباط داشته با این اثر جبر سال ششم ریاضی نطام قدیم سال هزار و سیصد و چهل و هشت و آشنایی با جامعه و طرح کاد سال شصت و دو و حساب سال سوم دبیرستان سال هزار و سیصد و پنجاه و دو می باشد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب درس فنی سال چهارم هنرستان تماس بگیرید.

دانلود کتاب درس فنی سال چهارم هنرستان