کتاب فیزیک مکانیک سال هزار و سیصد و پنجاه و چهار که به دست سرز-زیمانسکی نگاشته شده است.اثر فوق در دانشگاه علم و صنعت به انتشار رسیده است.حق تکثیر این اثر درسی بسیار قدیمی با نویسندگانی می باشد که همگی از دنیا رفته اند و مترجمان آنها ناشناس هستند.اثرهای ارتباط داشته با این کتاب فیزیک مکانیک سال هزار و سیصد و پنجاه و چهار و فیزیک الکتریسیته و مغناطیس و فیزیک دانشگاهی سال هزار و سیصد و پنجاه و چهار می باشد.کتابی که در مقابل روی شما قرار دارد خاطرات قدیم را برای برخی از پدر و مادران عزیز که دانش آموزان دیروز بوده اند زنده می کند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فیزیک مکانیک سال هزار و سیصد و پنجاه و چهار تماس بگیرید.

دانلود کتاب فیزیک مکانیک سال هزار و سیصد و پنجاه و چهار