کتاب نمایشنامه دوشیزه رزیتا که به دست فدریکو گارسیا لورکا نوشته و توسط فانوس بهادروند ترجمه گشته است.و با جلد شومیز منتشر شده است. کتاب دنا رزیتا یا زبان گلها و قصه ی سرنوشت زنی می باشد که به ناچار از زندگی عاشقانه واسه ی او زندگی بی اهداف و بدون عشق بدون مفهوم می باشد. از این رو سختی و دشواری انتظاری بیست و پنج ساله را به جان خریده است تا قادر باشد عشق را به هر صورتی در وجود خود پاک و بی آلایش زنده نماید .انتظاری بسیار زیاد و دشوار که در اول شیرین و در آخر کشنده می باشد. انتظاری طولانی از نظر آنها که عشق نمی فهمند و معنی آن را درک ننموده اند. اما پر مفهوم واسه ی کسی که آن را درک نموده است. لورکا در دنا رزیتا عشق و انتظار را در قالبی رمانتیک و به صورت شعر با درآمیختگی سورآلیستی به نمایش گذاشته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نمایشنامه دوشیزه رزیتا تماس بگیرید

دانلود کتاب نمایشنامه دوشیزه رزیتا